به نام خدا

 اجتماعی فعالیت 3 تحقیق درمورد دانشمند مسلمان

نام حکیم: ابوالفضائل سید اسماعیل جرجانی

تاریخ تولد: به سال 434 هجری قمری در جرجان

تاریخ وفات:به سال 531 جری قمری در مرو

تألیفات : کتاب خفی علائی ، کتاب الیوم و اللیله ، کتاب زبد الطب ، کتاب طب الملوکی ، کتاب الاغراض الطبیعه ، کتاب مباحث العلائیه ، کتاب ذخیره خوارزمشاهی و ....

سید اسماعیل جرجانی  در قرن پنجم و ششم می زیسته است . یعنی تماماً در دوره ای که ایران شرقی زیر سلطه سلسله ترکان سلجوقی بود. وی از خانواده سادات بود که از اصفهان به گرگان کوچیده بودند.  گفته اند که خانواده اش با بزرگان آل زیار روابط نزدیک داشته اند.

حکیم سید اسماعیل یک طبیب ایرانی و با توجه به زندگی نامه ایشان ، یک پزشک مسلمان می باشد. وی پس از ابن سینا اولین طبیبی است که کلیّه فصول پزشکی  را مورد بحث و گفتگو قرار داد و بر دانش گذشتگان افزوده است.

تهیه و تنظیم : مهدی جلیل پور (گروه فرزانگان)

با تشکر از معلم عزیزم آقای مولاپناه